ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด32239361

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว8917

ปวช.1การบัญชีการบัญชี11516

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม165975

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ43447

ปวช.2การตลาดการตลาด01313

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว415

ปวช.2การบัญชีการบัญชี189

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม82432

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ381957

ปวช.3การตลาดการตลาด033

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว257

ปวช.3การบัญชีการบัญชี145

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม81725

ปวช.3การโรงแรมและการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว112

ปวช.3การโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม123

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ241135

ปวช.3พณิชยการการขาย437

ปวช.3พณิชยการการบัญชี011

ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ9211

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป351348

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า11112

ปวส.1การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว909

ปวส.1การตลาดการตลาด31215

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว61521

ปวส.1การบัญชีการบัญชี12021

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม183856

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ111829

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป033

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจสรรพสินค้า279

ปวส.2การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว19221

ปวส.2การบัญชีการบัญชี088

ปวส.2การโรงแรมและบริการการโรงแรมและบริการ111829

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ336


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1390126516

ปวช.25165116

ปวช.3504999

ปวส.184127211

ปวส.2354176

รวม6104081018