บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
5
• ชาย
15
• หญิง
48
รวม
68


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
22
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1
• ประถมศึกษา
4
• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• *สารบรรณประจำฝ่าย*
3
• หัวหน้าแผนก
2
• ข้าราชการครู
2
• ครูอัตราจ้าง
2
• พนักงานราชการ
10
• หัวหน้างาน
11
• *สารบรรณประจำงาน*
5
• เจ้าหน้าที่ธุรการ
3
• ผู้ช่วยงาน
11
• นักการภารโรง
5
• ผู้ดูแลระบบ
1


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ฝ่ายวิชาการ
3
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1
• แผนกวิชาบัญชี
3
• แผนกวิชาการตลาดและการขาย
2
• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
3
• แผนกวิชาเลขานุการ
2
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
1
• งานบริหารงานทั่วไป
2
• งานประชาสัมพันธ์
2
• งานทะเบียน
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2
• งานการเงิน
3
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
1
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2
• งานแผนและงบประมาณ
3
• งานบัญชี
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
1
• งานความร่วมมือ
1
• งานอาคารสถานที่
6
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
3
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2
• งานวัดผลและประเมินผล
1
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
1
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1
• งานปกครอง
1
• งานธุรกิจสปา
1
• งานจัดนิทรรศการ,Event,Road Show
1
• งานบริการโรงแรม
1
• กลุ่มงานกิจกรรม 5 ส
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
66
• มีใบประกอบวิชาชีพ
2
รวม
68