ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
5

• ชาย
16

• หญิง
51

รวม
72
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
22

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
38
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• *สารบรรณประจำฝ่าย*
4

• หัวหน้าแผนก
3

• ข้าราชการครู
4

• ครูอัตราจ้าง
4

• พนักงานราชการ
10

• หัวหน้างาน
19

• *สารบรรณประจำงาน*
7

• เจ้าหน้าที่ธุรการ
4

• ผู้ช่วยงาน
23

• นักการภารโรง
5

• ผู้ดูแลระบบ
1
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ฝ่ายวิชาการ
3

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2

• แผนกวิชาบัญชี
4

• แผนกวิชาการตลาดและการขาย
2

• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
4

• แผนกวิชาเลขานุการ
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
1

• งานบริหารงานทั่วไป
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานการเงิน
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานแผนและงบประมาณ
5

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานบัญชี
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานพัสดุ
1

• งานความร่วมมือ
1

• งานอาคารสถานที่
7

• งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานบุคลากร
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1

• งานปกครอง
1

• งานธุรกิจสปา
1

• งานจัดนิทรรศการ,Event,Road Show
2

• งานบริการโรงแรม
1

• กลุ่มงานกิจกรรม 5 ส
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1