จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
17

• หญิง
72

รวม
95
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
36

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
39
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• *สารบรรณประจำฝ่าย*
7

• หัวหน้าแผนก
5

• ข้าราชการครู
12

• ครูอัตราจ้าง
7

• พนักงานราชการ
12

• หัวหน้างาน
33

• *สารบรรณประจำงาน*
9

• เจ้าหน้าที่ธุรการ
20

• ผู้ช่วยงาน
41

• นักการภารโรง
6

• ผู้ดูแลระบบ
2
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการวิทยาลัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
3

• ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ
3

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4

• *สารบรรณประจำฝ่าย*
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาบัญชี
5

• แผนกวิชาการตลาดและการขาย
3

• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
5

• แผนกวิชาเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2

• งานบริหารงานทั่วไป
2

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานทะเบียน
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานการเงิน
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานแผนและงบประมาณ
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานบัญชี
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานพัสดุ
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานความร่วมมือ
3

• งานอาคารสถานที่
9

• งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานบุคลากร
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานปกครอง
3

• งานธุรกิจสปา
2

• งานการจัดการศึกษาร่วมกับงานภายนอก
1

• งานจัดนิทรรศการ,Event,Road Show
2

• งานบริการโรงแรม
1

• งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1

• กลุ่มงานกิจกรรม 5 ส
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2